Nowe przepisy utrudnią kradzież spółki

Nowe przepisy utrudnią kradzież spółki

Sejm zmienił ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nowe przepisy wprowadzają dodatkowe zabezpieczenie zarejestrowanych w nim podmiotów przed tzw. kradzieżą spółki.

Kradzież spółki polega na dokonaniu zmian wpisów o sposobie reprezentacji podmiotu i osobach reprezentujących podmiot na podstawie sfałszowanych dokumentów.

Dzięki nowym przepisom podmioty będą mogły uzyskać niezwłocznie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych informację o wpływie do akt rejestrowych wniosków lub innych dokumentów składanych przez osoby nieuprawnione oraz o dokonaniu wpisu w rejestrze.

Informacja wpłynie jeszcze zanim nastąpi rozpoznanie lub uprawomocnienie się orzeczenia, dzięki czemu w przypadku posłużenia się sfałszowanymi dokumentami, osoby uprawnione będą mogły wziąć udział w toczącym się postępowaniu, zaskarżyć orzeczenie o wpisie , a także powiadomić organy ścigania.