Rząd zmienia przepisy antyzatorowe

Rząd zmienia przepisy antyzatorowe

Zmniejszenie obowiązków sprawozdawczych, wprowadzenie tzw. wezwań miękkich oraz większa elastyczność sankcji nakładanych przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – to główne założenia nowelizacji ustawy antyzatorowej, przygotowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Przepisy mają chronić małe i średnie przedsiębiorstwa przed nieterminowym opłacaniem faktur ze strony dużych graczy rynkowych. Obecnie trafiły do uzgodnień i konsultacji. Ministerstwo przewiduje, że potrwa to do 30 dni.

– Chcemy, by regulacja była spójna, bardziej efektywna i elastyczna niż obecnie. Ale również, by nie przytłaczała przedsiębiorców wynikającymi z jej zapisów obowiązkami – tłumaczy Mariusz Jerzy Golecki, wiceminister rozwoju i technologii.

Wprowadzona ma zostać m.in. instytucja tzw. wezwań miękkich, czyli rozwiązanie dotychczas stosowane w sprawach dotyczących konsumentów. Prezes UOKiK nie będzie musiał sięgać od razu po sankcje finansowe, lecz najpierw zwrócić uwagę przedsiębiorcy na obserwowane u niego nieprawidłowości w regulowaniu zobowiązań.

– Chcemy tym samym zaprezentować nowoczesne podejście administracji, które bardziej stawia na elastyczność i logikę w działaniu, niż biurokrację – mówi wiceminister Golecki.

Nowelizacja zmienia też zasady sprawozdań, które muszą składać największe firmy. Zwalnia z obowiązku sprawozdawczego spółki wchodzące w skład podatkowych grup kapitałowych oraz publiczne podmioty lecznicze i podmioty lecznicze. Jak tłumaczą urzędnicy, zwolnienie z obowiązku sprawozdawczego spółek wchodzących w skład podatkowych grup kapitałowych uwolni od tego obowiązku niektóre podmioty z sektora MŚP – pojedyncze spółki wchodzące w skład podatkowych grup kapitałowych często nie są bowiem największymi podatnikami.
Ministerstwo planuje wydłużyć termin na złożenie takiego sprawozdania z 31 stycznia na 30 kwietnia.

Nowe przepisy wyłączają ze sprawozdań świadczenia z transakcji handlowych zawieranych w zakresie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przedawnionych, a także pomiędzy spółkami w ramach jednej grupy kapitałowej. Z kolei wartości przelewów będą wykazywane w odniesieniu do terminów umownych, a nie jak dotychczas – w relacji do terminów określonych na fakturze lub rachunku. Opóźnienia będą pokazywane w ramach określonych przedziałów czasowych.

Prezes UOKiK ma mieć większą elastyczność w sposobie nakładania kar finansowych za opóźnianie się z przelewami dla kontrahentów. Ustalając dokładną wysokość kary, będzie brał pod uwagę całokształt okoliczności sprawy, w tym występujące w sprawie przesłanki łagodzące i obciążające.

Według nowych przepisów zastrzeżenia umowne o zakazie cesji wierzytelności będą z mocy prawa nieważne. Z kolei oświadczenia o swoim statusie będą musieli składać wszyscy duzi przedsiębiorcy – obecnie mają oni obowiązek składania drugiej stronie transakcji handlowej oświadczenia o swoim statusie tylko wtedy, gdy występują jako dłużnicy świadczenia pieniężnego.