Sprawozdania

Sprawozdania finansowe są obecnie składane do KRS oraz US wyłącznie elektronicznie. Trzos sp. z o.o oferuje podmiotom objętym obowiązkiem składania sprawozdań finansowych nie tylko sporządzanie sprawozdań w obowiązującym formacie i stawce odzwierciedlającej aktywność podmiotu w okresie poprzedzającym zakończenie roku, ale i kompleksową asystę w ich złożeniu. Na życzenie Klienta, w związku z wymogami instytucji wewnętrznych, sporządzany jest także śródroczny bilans oraz rachunek zysków i strat (RZiS).